Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús de la plana web www.donasecret.com, d’ara endavant “la WEB”, del qual és titular i propietària Grup Dona Secret S.L. (Dona Secret), a C/ Prat de la Creu, 92, 1a Planta, Despatx 17, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, creada en virtut de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, d’ara endavant “l’APDA”. L’accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Dona Secret es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Dona Secret es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts de la WEB i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Dona Secret es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, Dona Secret no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB.

SERVEIS I ARTICLES DE LA WEB

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes a la mateixa els quals es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts o serveis que poguessin ser del seu interès i que Dona Secret no gestiona ni controla en cap moment.

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre Dona Secret i els titulars dels portals enllaçats. Dona Secret no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la WEB.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi de la informació i les aplicacions.

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

PROTECCIÓ DADES PERSONALS I COOKIES

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a Dona Secret serà tractada pel mateix amb les finalitats i condicions definides als seus Registres d’Activitats de Tractament (els trobareu a la nostra política de privacitat).

El responsable dels fitxers és Dona Secret en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a C/ Prat de la Creu, 92, 1a planta, Despatx 17, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, i el seu delegat de protecció de Dades és Josep Segura (donasecret@donasecret.com).

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Dona Secret l’informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l’esmentada normativa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS NOSTRES CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, la majoria dels textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc.), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de Dona Secret, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que, per tant, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de Dona secret. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Dona Secret o del tercer titular dels drets, si s’escau.

Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

ACCEPTACIÓ

L’ús de la WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat i la política de cookies, que caldrà acceptar-les expressament i separadament). En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.