• Identitat del titular del Lloc Web

Grup Dona Secret, S.L. (d’ara endavant LA COMPANYIA) és una entitat mercantil de nacionalitat andorrana, amb domicili a C/ de les Escoles, 2, Bloc B, Escala B, 5è 1a de Sant Julià de Lòria, inscrita en el Registre Mercantil d’Andorra.

 • Acceptació de LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’Ús (d’ara endavant Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús del Lloc Web que LA COMPANYIA posa a la disposició del públic en aquesta URL. La utilització del Lloc Web per un tercer li atribueix la condició d’USUARI i suposa l’acceptació plena per part d’aquest de totes i cadascuna de les condicions que recull el present Avís Legal.

La CompaNYIA pot oferir a través del Lloc Web serveis o productes que podran estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions. En aquest sentit, s’informarà l’usuari en cada cas concret.

 • Ús correcte del Lloc Web

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc Web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar el Lloc Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne el gaudi per part d’altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Lloc Web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

 • Publicitat

Una part del Lloc Web pot albergar continguts publicitaris o ser patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material tramès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. LA COMPANYIA no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest Lloc Web, poden adreçar-se a l’adreça de correu electrònic següent: donasecret@andorra.ad.

 • Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA COMPANYIA i, amb caràcter enunciatiu, no pas limitador, el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el Lloc Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus de contingut en el Lloc Web són protegits per la Llei.

LA COMPANYIA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el Lloc Web i els serveis oferts en aquest.

Així doncs, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Lloc Web constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de LA COMPANYIA o del titular d’aquests.

 • Règim de responsabilitat

6.1. Responsabilitat per ús del Lloc Web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Lloc Web. LA COMPANYIA, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de les accions de l’Usuari.

LA COMPANYIA esmerçarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el Lloc Web. No obstant això, LA COMPANYIA no assumeix cap garantia amb relació a la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en els continguts accessibles a través d’aquest Lloc Web.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra LA COMPANYIA, basada en la utilització del Lloc Web per part de l’Usuari. En aquest cas, l’Usuari assumirà totes aquelles despeses, costes i indemnitzacions que siguin irrogades a LA COMPANYIA amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

Els menors d’edat no podran utilitzar els serveis disponibles a través del Lloc Web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables de tots els actes duts a terme a través del Lloc Web pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals dels esmentats menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles d’aquests. En aquest sentit, i en la mesura que LA COMPANYIA no té capacitat per controlar si els Usuaris són o no menors d’edat, s’adverteix que hauran de ser els pares i tutors els qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin al Lloc Web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent la CompaNYIA cap mena de responsabilitat sobre això.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del Lloc Web

LA COMPANYIA exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a LA COMPANYIA.

LA COMPANYIA declina així mateix qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA COMPANYIA.

LA COMPANYIA està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accés al Lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat pel funcionament dels enllaços

Els enllaços o continguts del Lloc Web poden conduir l’Usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

LA COMPANYIA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Lloc Web, ja que la funció dels enllaços que apareixen en aquest és únicament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

LA COMPANYIA queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament dels esmentats enllaços, el resultat obtingut a través d’aquests, la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pugui accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada en el lloc web enllaçat.

 • Política respecte a les dades personals obtingudes a través del Lloc Web

 

7.1. A través de formularis

Sense perjudici del que preveu i indica cadascun dels formularis del Lloc Web, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal, autoritza expressament LA COMPAÑÍA perquè tracti les seves dades personals per a les finalitats que en aquests s’indiquen. LA COMPANYIA incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer de la seva titularitat, comunicant-ho degudament a l’Agència de Protecció de Dades. https://www.apda.ad/

7.2. A través de cookies

Tal com fan altres portals d’Internet, el Lloc Web utilitza una tecnologia denominada cookies per recaptar informació sobre la forma d’utilització del Lloc Web. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que ens permeten conèixer la informació següent:

 • La data i l’hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el nostre Lloc Web.
 • El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la seva primera visita al nostre Lloc Web.
 • Els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
 • L’idioma per defecte de la publicació.

L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu navegador.

7.3. Confidencialitat

LA COMPANYIA es compromet al compliment de la seva obligació de secret referent a les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

 • Observacions de l’Usuari

L’Usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a LA COMPANYIA a través del Lloc Web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, els materials, els continguts o les observacions que l’Usuari faciliti a LA COMPANYIA es consideraran no-confidencials i aquesta es reservarà el dret d’usar-los de la forma que consideri més adequada.

 • Xarxes socials

L’Usuari es podrà unir als Perfils que LA COMPANYIA tingui en diferents xarxes socials. L’Usuari que es faci seguidor d’algun d’aquests Perfils acceptarà les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat de la xarxa social corresponent.

 • Modificació de les condicions d’ús

LA COMPANYIA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l’Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari l’haurà de llegir periòdicament i, si és possible, cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament.

L’Avís Legal es va actualitzar per darrera vegada el 30 de setembre de 2017.

 • Legislació aplicable i competència jurisdiccional

La relació entre LA COMPANYIA i l’Usuari es regirà per la Legislació Andorrana vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del Principat d’Andorra, respectant en tots els casos els furs legals que puguin correspondre a l’Usuari segons la legislació imperativa vigent en cada moment al Principat d’Andorra.

LA COMPANYIA perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del Lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin per dret.

democrates 2023