Eco Grup, un nou pas cap a l’economia circular

Des de fa més de 25 anys, Eco Grup Internacional es dedica a la gestió de residus, amb la mirada posada en l’objectiu de millorar el reciclatge al país. Com a Cap d’Explotació, hi és l’Olga Bas, llicenciada en Ciències Ambientals qui, amb la seva empenta i formació professional, contribueix a la gestió d’una nova planta de triatge automatitzada.

Actualment, compteu amb una nova planta de triatge automatitzada que permet fer una classificació més eficient de paper i cartró. Com serà el funcionament de la instal·lació?

La planta es troba actualment en fase de muntatge i tenim previst que estigui operativa cap a finals de juny. Amb el funcionament actual, els residus s’aboquen a la zona de recepció, on els operaris fan un triatge manual dels residus, separant les diferents fraccions de paper, diaris, cartró i altres materials, però l’objectiu és que, amb l’automatització, agilitzem el procés i millorem les condicions de treball.

La nova instal·lació estarà formada per un pis mòbil que alimentarà la planta, diguem-ne. Els residus dels vehicles es podran abocar directament a aquest pis mòbil, que els dosifica, els homogeneïtza i els distribueix cap a la cinta d’alimentació, que porta aquests residus fins a un trommel, un cilindre de grans dimensions que separa els residus en funció de la granulometria. Els residus més petits i impropis cauen a una cinta transportadora que connecta amb una cabina de triatge, on els operaris fan la separació manual, mentre els papers i cartrons que hagin travessat el trommel passen a una segona cabina de triatge, on se seleccionen els residus més grans. Tots els residus finals es premsen i es compacten per a la seva exportació.

Quantes tones de residus processa la planta?

La nova planta està dimensionada per processar entre 4 i 8 tones per hora. Actualment, tenim un volum d’entre 5 i 10 tones que provenen de la recollida selectiva, i unes 5-10 tones que arriben directament de les empreses. Diàriament rebem unes 15-20 tones, de les quals separem, aproximadament, 2 tones de rebuig o residus impropis. Amb la nova planta, es podrà arribar a tractar unes 60 tones diàries, amb les quals es triplicaria la capacitat actual.

Quina és la utilitat de tot aquest material reciclat?

Tot aquest residu reciclat s’acaba exportant a plantes papereres que ho fan servir com a matèria primera. D’aquesta manera contribuïm a reduir l’extracció i el consum de recursos naturals.

En un futur, teniu previst que la planta processi no només cartró i paper sinó altres materials. De quins altres residus estem parlant?

Si bé a Eco Grup processem principalment paper i cartró, també gestionem metalls, plàstics, productes caducats i altres residus. Aquesta planta pot arribar a ser polivalent i es pot adaptar a qualsevol tipus de residus, però abans caldria fer les corresponents anàlisis de mercat. Amb alguna petita adaptació, es podria arribar a convertir inclús en un ‘eco-park’, podent-s’hi recuperar residus valoritzables del rebuig.

Ja que portes gairebé 8 anys a Eco Grup, podries valorar quina és la importància de migrar cap a l’economia circular?

És clau. A Eco Grup gestionem els residus, però l’aspecte principal és aconseguir que se’n generin menys. Cal una reflexió per part de tots i retornar als orígens, aplicar el sentit comú en la nostra vida diària. Ens hem acostumat tots a la comoditat i la vida fàcil. Comprem productes envasats i molts productes d’un sol ús, sense pensar en la repercussió que això té en el nostre entorn. Sovint pensem que nosaltres no podem fer-ne res, que comprem el que trobem als supermercats, però no hem d’oblidar que els fabricants venen el que l’usuari demana i, per tant, som claus en aquest canvi. Això sí, residus sempre n’hi haurà i a Eco Grup treballem per convertir-los en matèria primera i, per tant, reincorporar-los al cicle productiu.