Quines són les mesures econòmiques que apliquen als assalariats?

Ahir a la nit, el ministre portaveu, Eric Jover, va presentar les diferents mesures que preveu la nova llei òmnibus i que tindran aplicació als assalariats. L’instrument legal està en tràmit parlamentari i s’espera que entri en rigor a principis de maig.

Foto: SFGA/JAViladot

En la seva exposició, el ministre va parar especial atenció en els ajuts relacionats als lloguers de locals comercials per a empreses i treballadors per compte propi, així com els lloguers d’habitatges en relació amb els assalariats. Pel que fa a les mesures aplicables en el context de les empreses i autònoms, hi ha tres tipologies que es divideixen en activitats tancades, de guàrdia o permanència, i obertes. En aquest sentit, aquells negocis o autònoms que hagin tancat arran d’una reducció total de la seva activitat econòmica, tenen al seu abast un ajut que els exonera del pagament del 100% del lloguer. Pel que fa a aquells que mantinguin un règim de guàrdia o permanència, el descompte aplicable es va marcar en un 80%. I, finalment, els negocis i autònoms que mantinguin oberta la seva activitat, gaudirien d’un 50% de descompte en el seu lloguer.

Quadre de mesures pertinents a l'arrendament
Font: Govern d’Andorra

Després de revisar aquestes mesures i determinar que resulten insuficients, a causa de la baixa facturació d’aquestes empreses, amb l’entrada en vigor de la segona llei òmnibus plantejada pel Govern d’Andorra, es preveu mantenir el 100% de descompte del lloguer a les activitats tancades, i aplicar el mateix percentatge a les activitats sota règim de guàrdia o permanència. Els autònoms i empreses que encara es mantinguin completament actius tindran, doncs, un descompte del 80%.

Una vegada aixecada la suspensió d’activitat, la llei estipula que, durant el primer mes, aquells autònoms o empreses amb activitats tancades es beneficiïn d’un 100% de descompte del lloguer, i d’un 50% el mes següent. Aquells que hagin romàs de guàrdia o permanència, tindran un descompte del 80% durant el primer mes i del 40% durant el mes següent. Finalment, aquells autònoms i empreses que han mantingut oberta la seva activitat, podran optar per un 100% de descompte durant el primer mes i d’un 50% durant el segon mes.

Mesures econòmiques aplicables als assalariats
Font: Govern d’Andorra

Inicialment, la primera llei òmnibus no incloïa mesures associades als lloguers per als assalariats afectats per la suspensió temporal del contracte de treball (STCT) o per la reducció de la jornada laboral (RJL), però en el nou instrument legal es contempla que aquestes persones puguin acollir-se a un descompte del 20% del lloguer del seu habitatge, mentre duri la seva situació de STCT o RJL.

A banda d’aquestes mesures, el ministre portaveu també va presentar altres accions que el Govern ha proposat per als assalariats, com ara garantir el 100% del salari als treballadors sanitaris aïllats per contraure la Covid-19 o per entrar en contacte amb un pacient positiu. Els treballadors de la resta de sectors tindran, en un cas similar, la retribució del 66% del seu salari.

La nova llei òmnibus també manté l’ajut per a conciliació familiar mentre els centres escolars romanguin tancats, amb una aportació equivalent al salari mínim. Així mateix, continua vigent el sistema de compensació horària en el qual les empreses i treballadors poden equilibrar les hores no treballades, a partir d’hores extres meritades, hores extres futures i fins a un 50% de les vacances. Com a nova mesura, la llei incorpora un ajut equivalent a un màxim de 1.083 euros, exempts d’IRPF, per tal de rescatar plans de pensions privats sense penalitzacions.

Mesures econòmiques aplicables als assalariats
Font: Govern d’Andorra

La STCT és una altra de les mesures que finançarà el Govern d’Andorra per a protegir el poder adquisitiu de les franges salarials més baixes, on els treballadors que percebin el salari mínim gaudiran del 100% de la retribució sota forma de prestació. Aquesta és de caràcter escalonat i, mentre més alt sigui el salari, major serà el percentatge que es descomptarà als treballadors afectats per la STCT. Igualment, les empreses podran aplicar fins a un 75% de reducció de la seva jornada laboral, on el Govern es farà càrrec dels salaris del fragment no efectiu d’activitat, seguint els mateixos criteris de percentuals de salaris de la STCT.

Pel que fa a les hipoteques, es contempla una carència de la quota total d’aquestes, sempre que les dites quotes, sumades a les despeses bàsiques de l’assalariat, siguin superiors al 35% dels ingressos del nucli familiar. Finalment, es mantenen els ajornaments i fragmentacions de factures d’Andorra Telecom, FEDA i altres distribuïdores elèctriques privades.