El Govern amplia als autònoms la prestació per poder cuidar els fills menors de 14 anys

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presentat en roda de premsa el Projecte de llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que ha impulsat l’Executiu. Amb la voluntat que les iniciatives englobades en el text puguin entrar en vigor amb la màxima celeritat possible s’entrarà a tràmit parlamentari aquest dissabte al Consell General amb caràcter d’extrema urgència i necessitat. Això suposa que el ple debatrà la llei passades 48 hores de l’entrada a tràmit. 

Fotos: SFGA/CEsteve – Text: Govern d’Andorra

L’objectiu del text és clarificar la represa ordenada de l’activitat jurisdiccional que ha estat suspesa a causa de la situació generada per la COVID-19 així com també establir les regles a l’hora de comptar els terminis administratius suspesos. El text també preveu ampliar o millorar algunes de les mesures que es preveien en els dos paquets de mesures urgents ja aprovats, particularment les que estan destinades a les persones que realitzen una activitat per compte propi.

Finalment, el Projecte de llei estableix mesures en l’àmbit concursal i societari que atenuïn, temporalment i excepcionalment, les conseqüències que té l’aplicació de les normes generals en matèria de cessació de pagaments i de dissolució de societats mercantils.

En relació als autònoms, el text clarifica que, com en el cas d’assalariats, els treballadors per compte propi que han reprès l’activitat poden rebre una prestació de 1.083 euros per fer-se càrrec dels fills menors de 14 anys o amb discapacitat mentre els centres educatius i de lleure extraescolar no duguin a terme l’activitat amb normalitat. Poden acollir-se a aquesta mesura les famílies on els dos progenitors estiguin en la mateixa situació o sigui una família monoparental. A més, no poden tenir cap familiar fins a segon grau de consanguinitat que en pugui tenir cura raonable. En el cas del avis, si presenten un certificat mèdic que així ho acredita poden inhibir-se.

Queden exclosos d’aquesta ajuda aquells treballadors per compte propi que ja es beneficiïn de les prestacions per suspensió o reducció significativa de l’activitat i els treballadors que puguin realitzar teletreball.

Cap de Govern Xavier Espot i ministra Judith Pallarés

A més, s’amplia la possibilitat d’acollir-se a una prestació mensual a tot l’espectre de cotitzacions dels treballadors per compte propi. Així, s’inclouen els que cotitzen d’acord la base del 125 i el 137,5%. També poden acollir-s’hi – amb una prestació equivalent a la de la base de cotització del 25%) les persones que hagin iniciat una activitat per compte propi entre l’1 i el 13 de març del 2020 i els que s’acullen al règim especial de l’article 223 quinquies de la Llei de la Seguretat Social. Aquesta mesura és de caràcter retroactiu.

Paral·lelament, el Projecte de llei preveu que els negocis que van suspendre la seva activitat de manera voluntària (sense una obligació decretada) poden mantenir la reducció al 100% dels lloguers dels locals comercials fins que es decreti la fi de la situació d’emergència sanitària. Arribats a aquest punt, els locals comercials tancats per voluntat queden sotmesos a la represa progressiva de la renda d’acord amb el segon paquet de mesures urgents ja aprovat pel Consell General fa una setmanes.

Terminis processals, administratius i Registre Civil

Per altra banda, el Projecte de llei també defineix que els terminis previstos en les normes processals per a tots els ordres jurisdiccionals, per al Tribunal Constitucional i per al saig, que hagin estat suspesos es reprenen des de l’inici. És a dir, tornen a computar-se íntegrament a partir de l’endemà del dia en què el Govern declari, per decret, la fi de la situació d’emergència sanitària. En aquesta mateixa línia, els terminis per interposar recursos contra actes administratius i en matèria fiscal i tributària, tant en via administrativa com en via jurisdiccional, també es reprenen des de l’inici. Queden inclosos tots aquells no haguessin finalitzat abans del 14 de març del 2020 així com també els notificats entre el mateix dia i fins que es declari per decret la fi de la situació d’emergència sanitari.

Ministra Judith Pallarés

Els terminis per interposar recursos en via jurisdiccional contra actes tàcits que es regeixin per l’article 36 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal i que haguessin hagut de finalitzar entre el 14 de març del 2020 i el dia en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària s’entenen ampliats en dos mesos a comptar de l’endemà de la data en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària.

En relació als terminis administratius que hagin estat suspesos s’han de reprendre, pel temps que resti per al seu exhauriment, l’endemà del dia en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària. Així el còmput dels terminis de prescripció extintiva i de caducitat de tota classe d’accions i de drets suspesos s’ha de reprendre, pel temps que resti per al seu exhauriment, l’endemà del dia en què el Govern declari la fi de la situació d’emergència sanitària.

En els expedients previs a la celebració de matrimonis civils o d’unions civils a Andorra en els què la resolució estimatòria del Registrador Civil no hagués caducat abans del 14 de març de 2020, el termini de caducitat es reprèn des de l’inici.

Mesures econòmiques

El projecte de llei també estableix mesures en l’àmbit concursal i societari que atenuïn, temporalment i excepcionalment, les conseqüències generades per la COVID-19. Així, fins al 31 de desembre de 2020 els comerciants, siguin persones físiques o jurídiques, que es trobin en el supòsit de cessació de pagaments no tenen l’obligació de sol·licitar a l’òrgan judicial la declaració de cessació de pagaments, sense que es pugui exigir cap tipus responsabilitat pel fet de no haver dut a terme aquesta sol·licitud.

A més, el text també preveu la suspensió de la causa de dissolució de pèrdues i es permet una adaptació dels acords de les juntes generals per escrit i sense una sessió presencial, malgrat que no estigui previst en els seus estatuts. El vot es pot emetre per correu ordinari o per qualsevol mitjà de telecomunicació electrònica, sempre que la identitat del soci i la integritat del sentit del seu vot quedin garantides suficientment. Els acords assolits, d’acord amb els quòrums establerts estatutàriament, s’han de consignar en una acta escrita pel secretari, que ha d’indicar igualment el sistema seguit per formar la voluntat de l’òrgan social.